پنجره کشویی دوجداره

پنجره کشویی| پنجره دوجداره کشویی با یک لنگه ثابت و یک لنگه متحرک  در این مدل پنجره دوجداره کشویی، یک لنگه به صورت ثابت و بدون تحرک در یک قسمت